logo
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

Aktualizovala Mgr. Marie Lajová

Změna konzultačních hodin na školním poradenském pracovišti od 1.9.2019.

Školní psycholožka Mgr. Marie Lajová

tel.: 376 326 230
konzultační hodiny:
Konzultace možno realizovat i mimo tyto hodiny, po dohodě. V případě krizové intervence je bezodkladně poskytováno poradenství na zpracování krize.

Poradenské služby Školního poradenského pracoviště poskytují: školní psycholožka Mgr. Marie Lajová ( pracovna v hale školy – pavilon C), školní metodička prevence Mgr. Dana Smolová, výchovná poradkyně pro volbu povolání Mgr. Hana Sloupová a výchovná poradkyně se zaměřením na specifické potřeby žáků Mgr. Hana Koppová. Kontakty na tyto pracovníky a jejich konzultační hodiny jsou uvedeny v hale školy a na webových stránkách. Školní poradenské pracoviště spolupracuje s Pedagogicko - psychologickými poradnami, Speciálně pedagogickými centry, Středisky výchovné péče, s Policií české republiky, s úřady Sociálně právní ochrany dětí, zdravotnickými a dalšími zařízeními.


Nakládání s informacemi a důvěrnými daty o žácích a rodičích, se řídí zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Školní poradenské pracoviště nabízí své služby žákům této školy, jejich rodičům (zákonným zástupcům) a pedagogům:


Plány činnosti školní metodičky prevence a výchovných poradkyň jsou zaznamenány a uloženy v dokumentaci školy.

Konzultační hodiny pracovníků ŠPP:

Výchovná poradkyně Mgr. Hana Koppová

tel.: 376 326 244
e-mail: hkoppova@zssusice.cz
konzultační hodiny:

Výchovná poradkyně se stará zejména o děti z 1. stupně, které mají výukové obtíže a problémy s chováním. Zprostředkovává kontakt s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň, eviduje všechny materiály o dětech vyšetřených v této poradně. Pomáhá třídním učitelům ve spolupráci se školní psycholožkou s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky.

Školní metodik prevence Mgr. Dana Smolová

tel.: 376 326 236
e-mail: dsmolova@zssusice.cz
konzultační hodiny:

Metodik prevence má na starosti především primární prevenci sociálně patologických jevů, aktivně se podílí na její přípravě a realizaci.

Výchovný poradce Mgr. Hana Sloupová

tel.: 376 326 237
e-mail: hsloupova@zssusice.cz
konzultační hodiny:

U tohoto poradce naleznou pomoc všichni rodiče žáků, které trápí jejich profesní budoucnost. Kolegyně zprostředkuje informace o typech škol a studijních oborech a pomůže rovněž žákům s vyplněním jejich přihlášek k dalšímu studiu.

Kontaktní adresy SŠ:
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz
www.msmtstredniskoly.cz

Přijímací řízení 2019/2020

Informace

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates