Informace pro vycházející žáky

Výchovné poradenství se zaměřením na kariéru

Výchovný poradce: Mgr. Radek Krulec
kontakt: rkrulec@zssusice.cz

PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ

V osmých třídách bude po celý rok do pracovní výchovy zařazován blok na téma Volba povolání.
Ve druhém pololetí školního roku 2022/2023 budou moci žáci 8. ročníků na žádost rodičů absolvovat Profitesty v PPP. Termíny jejich uskutečnění sjednávají zákonní zástupci žáků přímo s PPP Sušice nebo Klatovy.


INFORMACE O ROZMISŤOVACÍM ŘÍZENÍ

Platí pro žáky 9. ročníku a žáky ukončující školní docházku v nižším ročníku.

1. V 1. kole přijímacího řízení na střední školy (SPŠ, G, OA, SOŠ, SOU, …) si může každý žák podat nejvíce 2 přihlášky.

2. Naše škola nabízí počítačové zpracování přihlášek - pro plynulý průběh zpracování přihlášek je třeba rozhodnutí (podklady pro vyplnění přihlášek) žáků potvrdit podpisem rodičů a předat výchovnému poradci pro volbu povolání do 16. 2. 2023 (na SŠ s talentovými zkouškami do 16. 11. 2022). Zpracovanou přihlášku je pak třeba podepsat (žák, zákonný zástupce), vyplnit datum narození kontaktní osoby (jednoho ze zákonných zástupců) a doporučeně zaslat nebo osobně doručit na ředitelství vybraných škol.

3. Žák je povinen si zjistit, zda potřebuje mít na přihlášce potvrzenou povinnou lékařskou prohlídku. Na některé typy škol potvrzení od lékaře být nemusí, např. gymnázia, obchodní akademie, …

4. Pro 1. kolo přijímacího řízení je třeba doručit přihlášku do 1. března 2023 řediteli střední školy, v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou je třeba doručit přihlášku již do 30. listopadu 2022.

5. V letošním roce se konají jednotné zkoušky na SŠ. Pro první kolo přijímacích zkoušek na 4leté obory byly určeny dva termíny: 1. termín: čtvrtek 13. 4. 2023 – zkoušky bude žák konat na škole, kterou bude mít uvedenou na prvním místě v přihlášce 2. termín: pátek 14. 4. 2023 - žák může konat zkoušky ve škole, kterou má uvedenou na 2. místě

6. Na každou přihlášku se uvádějí obě školy, na které se žák hlásí. Na první místo uvede žák tu školu, kterou upřednostňuje – týká se vycházejících žáků.

7. Testy pro přijímací zkoušku připraví společnost Cermat, testy budou z matematiky a českého jazyka.

8. Výsledky testů dostanou obě střední školy, na které žák podal přihlášky.

9. Přijímací řízení na střední školy na obory s maturitní zkouškou se budou konat v termínech: - čtyřleté 1. termín: čtvrtek 13. 4. 2023 a 2. termín: pátek 14. 4. 2023 - šestileté a osmileté 1. termín: pondělí 17. 4. 2023 a 2. termín: úterý 18. 4. 2023

10. Ředitelé středních škol musí zveřejnit kritéria přijímacího řízení do 31. ledna (pro obory s talentovou zkouškou do 31. října).

11. Pokud bude žák přijat na jednu nebo více středních škol v rámci 1. kola, musí dát vědět té škole, pro kterou se rozhodne, odevzdáním tzv. zápisového lístku do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. Tento lístek obdrží žáci od základní školy pouze jeden. Střední škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek od žáka neobdrží, musí počítat s tím, že si žák vybral jinou školu. Ve střední škole, kde žák zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem.

12. Žák může použít zápisový lístek pouze jednou. Pouze ve dvou případech může zápisový lístek použít dvakrát: a. Pokud byl přijat na školu, kterou preferuje, na základě odvolání.
b. Pokud byl uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou, následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

13. Zápisový lístek má charakter úřední listiny a je opatřen ochrannými znaky. Tento zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče, kterým je vydán v souladu s § 60a školského zákona. Základní škola vydá zápisový lístek žákovi nejpozději však do 30. 11. 2022 pro obory s talentovou zkouškou a 31. 1. 2023 v případě ostatních oborů vzdělávání.

15. V případě nepřijetí žáka na střední školu v 1. kole přijímacího řízení mohou rodiče podat odvolání nebo počkat na vyhlášení termínů 2. kola přijímacího řízení. Termíny dalších kol přijímacího řízení jsou v kompetenci ředitele SŠ, SOŠ, SOU, G a mohou jím být vyhlášeny po ukončení prvého kola. V dalších kolech přijímacího řízení počet podaných přihlášek není omezen.

Náležitosti k přihlášce: 1. Informace o prospěchu v posledních dvou ročnících ZŠ vyplňuje výchovný poradce.
2. Přihlášku s vyplněným prospěchem potvrzuje razítkem a podpisem ředitel základní školy.
3. Potvrzení o zdravotním stavu žáka některé střední školy nevyžadují – (např. gymnázia, obchodní akademie,…). Většina škol ho vyžaduje, SOU téměř vždy.
4. Má-li žák změněnou pracovní schopnost (ZPS), připojí se vyjádření lékaře k přihlášce.

Žáci mohou čerpat mnohé informace:
1. z informačních letáků, které střední školy zasílají na ZŠ (možnost zapůjčení u výchovného poradce R. Krulce)

2.z internetových stránek jednotlivých středních škol
MŠMT ČR – www.msmt.cz
Krajského úřadu Plzeňského kraje - www.kr-plzensky.cz
www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz
www.volbapovolani.cz
www.nuov.cz

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na výchovného poradce.

DŮLEŽTÉ ODKAZY

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-17/Deset-kroku-pred-rozhodnutim https://prijimacky.cermat.cz/ https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/ https://kampodevitce.cz/

Důležitá telefonní čísla

Pedagogicko psychologická poradna Klatovy – 376 310 809
Pedagogicko psychologická poradna Sušice – 376 526 671
Úřad práce – 950 128 201

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates