Akce školy


Školní rok 2015-2016

Školní rok 2016-2017

Modrý den

V. Šubová 20.6.2017

Na Den dětí 1. června se na „Lerchovce“ uskutečnil Modrý den. Letos byl tento slavnostní den pořádán třídou 6. C. Žáci rozdali všem svým spolužákům pozvánky a vyzdobili školu plakáty. Měli také proslov ve školním rozhlase a počítali, kolik dětí a dospělých přišlo do školy v modrém. Po důkladném spočítání bylo zjištěno, že celkem se zúčastnilo 672 dětí z celkového počtu 697 a tím byl překonán rekord z loňského roku. Doufáme, že počet „modrásků“ bude i v dalších letech stále stoupat.
Zvětšit


Třída 7.B v IS Kašperské Hory

M.Pajmová 7.6.2017

Ve středu 31. 5. 2017 žáci 7. B navštívili Informační středisko v Kašperských Horách. Téma exkurze bylo věnováno rostlinám. Při procházce v okolí Kašperských Hor se pod odborným vedením seznamovali s dřevinami a rostlinami v této oblasti. Pomocí atlasů rostlin žáci plnili zadané úkoly. Exkurze se dětem velmi líbila.
foto

Rubikon

D.Smolová 4.6.2017

Žáci 8. tříd ZŠ Lerchova a ZŠ T. G. Masaryka již počtvrté soutěžili v RUBIKONU

Proč právě tento název soutěže? Možná si z hodin zeměpisu pamatujete, že Rubikon je řeka v severní Itálii. Z dějepisného učiva se možná někomu z vás vybaví informace o tom, že v dávné minulosti tvořila tato řeka hranici mezi římskou provincií předalpské Galie a Itálií. Římské zákony zakazovaly kterémukoliv generálovi překročit řeku se stálým vojskem. Když se Julius Caesar roku 49 př. n. l. se svým vojskem zastavil u Rubikonu, byl postaven před rozhodnutí, jestli má nebo nemá tento zákaz porušit. Rozhodl se riskovat a nést následky svého rozhodnutí. Porušil zákon, čímž vyvolal válečný konflikt – občanskou válku. Caesarovi se riskování vyplatilo a stal se vládcem celého římského státu. Ale vyplatí se nám překračovat zákony a riskovat v běžném životě? Na tuto otázku pomáhá žákům, soutěžícím i divákům, odpovědět soutěž Rubikon. Je to soutěž o zákonech a o jejich znalostech, o riziku sázení a o správném rozhodování. Soutěžící museli prokázat, jak znají zákony a co si o nich myslí, museli spolupracovat v týmu, nést následky špatného rozhodnutí, umět se rychle rozhodnout a najít v dané situaci nejlepší řešení, prokázat manuální zručnost, hovořit souvisle před veřejností na vylosované téma a svým projevem zaujmout porotu i diváky. V posledním kole si uvědomili, jak může riskování a nesprávný tip negativně ovlivnit nebo dokonce úplně zvrátit výsledky předchozího snažení. Do soutěže se zapojilo pět družstev žáků 8. tříd z obou sušických ZŠ. CELÝ TEXT

foto foto foto foto foto foto

Opravdové přátelství - „eine echte Freundschaft“

L.Lišková 19.5.2017

Dlouholeté přátelství ZŠ Lerchova a MS Zwiesel se úspěšně prohlubuje.
Spolupráce některých českých a německých škol už existuje pouze na papíře. To však není případ ZŠ Lerchova a MS Zwiesel. Mezi těmito školami vzniklo během posledních let opravdové přátelství díky mnoha společným akcím a projektům, které většinou probíhaly mimo budovu školy. Teprve před několika dny navštívilo 11 učitelů z Lerchovky včetně zástupkyně paní Dany Smolové již 100 let starou budovu školy ve Zwieselu. Byli mile přivítáni ředitelem školy panem Josefem Wellischem, který je seznámil s bavorským školským systémem, který je opravdu odlišný od toho našeho. Poté proběhla hospitace na hodině němčiny paní učitelky Margot Hilzové, kde bavorští šesťáci mile překvapili česky zazpívanou známou písničkou z Macha a Šebestové – My jsme žáci 3. B. Po písničce proběhla běžná výuka němčiny s využitím dataprojektoru a práce s výkladovými slovníky. Potom čeští i němečtí učitelé společně probrali rozdíly ve výuce v Čechách a Německu. Po krátké přestávce, při které pedagogové ochutnali „sladké výtvory“ žáků 9. ročníku, následovala podrobná prohlídka školy. Bylo konstatováno, že učebny na Lerchovce jsou moderněji vybaveny a počítač s interaktivní tabulí je zde standard, ale na druhé straně MS Zwiesel má lépe vybaveny odborné místnosti, jako např. moderní, velkou cvičnou kuchyni, tělocvičnu a další.
CELÝ TEXT
foto


Master Class XII. ročník

A.Golová 18.5.2017

Letošního ročníku soutěže v aerobiku se zúčastnilo celkem 576 žáků, což je rekordní počet. Přijeli k nám také závodit žáci ze ZŠ Hartmanice a ZŠ Kašperské Hory. Žáci bojovali celkem v 5 kategoriích. Lektorky aerobiku z plzeňského KAerobic klubu se postaraly o kvalitní předcvičování a dobrou náladu.
Město Sušice se spolupodílelo na financování tohoto projektu.
výsledky

Člověče, nezlob se

V.Hušáková 30.3.2017

Ve čtvrtek 23. března se uskutečnil v domově důchodců za řekou další turnaj ve hře Člověče, nezlob se. Turnaj byl vinou chřipkové epidemie odložen z ledna na březen a tak mohli všichni účastníci déle trénovat. A opravdu to bylo znát. Vítěz jednotlivec i vítězné družstvo umístili všechny své figurky do domečku opravdu v rekordním čase. Po hře si všichni slíbili další setkání a děti pozvaly babičky a dědečky na návštěvu k nám do modré školy. Už se moc těšíme.
Děti z 2. C
( Akce se konala za finanční podpory Města Sušice )

foto foto

Člověče, nezlob se

V.Hušáková 17.12.2016

V úterý 15. listopadu 2016 došlo k dalšímu setkání dětí ze ZŠ Lerchova a klientů z domova důchodců nad hrou Člověče, nezlob se. Tento projekt probíhá za přispění Města Sušice. Protože se už všichni dobře známe a pravidelně se vzájemně navštěvujeme, moc jsme se na společně strávený čas těšili. Připravili jsme si pro babičky a dědečky drobné dárky a vyrazili do domova důchodců za řeku. Před začátkem turnaje jsme se všichni sešli v jídelně. Na hru jsme již tradičně vytvořili smíšená družstva dětí a seniorů a soutěžili jsme o první místo v jednotlivcích i družstvech. A kdo vyhrál? To není vůbec důležité. Důležité byly příjemně strávené společné chvíle. Při loučení jsme dostali od babiček krásně nazdobené perníčky. A než jsme odešli, domluvili jsme si na leden další setkání.

foto foto foto


Počítač nám pomáhá

L.Káňová 8.12.2016

V modré škole se již třetím rokem věnujeme projektu „Počítač nám pomáhá“. Akce, která je určena dvěma věkovým kategoriím (žákům 1. stupně ZŠ a seniorům), se uskutečňuje za finanční podpory města Sušice.
Babičky a dědečkové přišli za svými vnoučaty k nám do školy a společně absolvovali 2 kurzy. Zdokonalili si základy práce na počítači a seznámili se s některými počítačovými programy (Malování, Word). Společně se vyfotografovali, naučili se fotografie i jiné obrázky stahovat do počítače, pracovali s textem a s jeho úpravou. Vytvořili tak originální pohlednice, které pak vytištěné a zalaminované dostali darem. V rámci praktického využití a bezpečného užívání PC pak starší žáci vyhledávali informace na internetu a seznámili prarodiče (mimo jiné) s webovými stránkami naší školy. Pro tuto práci nakonec využili i bezdrátového spojení a naučili se tak připojení svých chytrých telefonů a tabletů na volné Wifi v praxi.
Babičky, dědečkové a vnoučata se společně mnohému naučili, pomáhali si a spolupracovali. Strávili spolu trochu netradičně svůj čas.

foto

Staráme se o své město

A.Roubová 8.12.2016

Ekoprojekt - Staráme se o své město (spolufinancován Městem Sušice )
Projekt navazoval na projekty realizované v předešlých letech. Při praktických činnostech (výsadba stromků, úklid lesa v okolí Sušice, rozmístění krmítek, péče o památné stromy) se účastníci projektu podíleli na vzhledu města a okolí. Do realizace byli zapojeni žáci 1.-5. tříd naší školy, ke spolupráci jsme přizvali rodiče. V rámci projektu se žáci seznámili s trasami Sušické pavučiny (dle věku žáků), uskutečnil se výchovně - vzdělávací program Ekoden za spoluúčasti NP Šumava – ochrana přírody, Projekt byl začleněn do celoškolního projektu Poznej a chraň.

foto


Seznamovací kurz

D.Smolová, V.Šubová, P.Horejš, L.Kopřivová 2.10.2016

V první polovině září se žáci šestých tříd ZŠ Sušice Lerchova stali součástí něčeho jedinečného - seznamovacího kurzu. Ten stejně jako každý rok utužil kolektiv třídy, který bývá často s příchodem nových žáků nejednotný. Dvoudenní adaptační kurz probíhal v areálu Školy v přírodě v Mokrosukách. Dobrodružná byla již samotná cesta na místo určení, kdy žáci museli cestovat nejprve autobusem a posléze i vlakem. Po příjezdu žáci absolvovali nachystané aktivity, díky kterým se dozvěděli o svých nových kamarádech zajímavé informace. V programu nechybělo ani sportovní vyžití a výroba třídních triček. O spokojené žaludky žáků se postarala vynikající kuchyně.

Piráti Piráti Piráti
 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates