logo
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

Aktualizovala Mgr. Marie Lajová

Změna konzultačních hodin na školním poradenském pracovišti od 1.1.2017.

Školní psycholožka Mgr. Marie Lajová

tel.: 376 326 230
konzultační hodiny:
Po domluvě možno i mimo tyto hodiny.

Školní psycholožka poskytuje poradenské služby zejména v oblasti výukových a výchovných obtíží, osobních a rodinných problémů, pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracuje také s celými třídními kolektivy v rámci zjišťování úrovně sociálního klimatu, sleduje tak míru narušení vztahů mezi dětmi. Zajišťuje krizovou intervenci. Dále koordinuje další odbornou péči, která je nutná v případě, kdy si situace vyžaduje spolupráci dalších odborníků. Spolupracuje s PPP, SPC, dětským psychiatrem, sociálním kurátorem apod.

Rodiče jsou těmi, co rozhodují o aktivitách školní psycholožky na této škole – generální souhlas udělují na začátku školního roku a týká se všech hromadných akcí.

Individuální práce s žáky začíná v případu výskytu problému, kdy rodiče jsou s výsledky seznamováni průběžně a psycholožka si vyžaduje vždy jejich individuální souhlas než se začne o jejich dítě zajímat individuální formou.

Kontakt s rodiči je pravidelně – na třídních schůzkách a o konzultačních hodinách.

S učiteli probíhá práce odlišně – jedná se o metodickou pomoc, pracovní semináře a konzultace, které probíhají nejčastěji formou spolupráce. Se školní psycholožkou spolupracují dle potřeby – např. v případě integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či výskytu závažných výchovných problémů. Třídní učitelé jsou seznamováni s výsledky diagnostiky třídních kolektivů.

Poradenské služby Školního poradenského pracoviště poskytují: školní psycholožka Mgr. Marie Lajová ( pracovna v hale školy – pavilon C), školní metodička prevence Mgr. Dana Smolová, výchovná poradkyně pro volbu povolání Mgr. Ivana Vošalíková a výchovná poradkyně se zaměřením na specifické potřeby žáků Mgr. Hana Koppová. Kontakty na tyto pracovníky a jejich konzultační hodiny jsou uvedeny v hale školy a na webových stránkách Základní škola pod heslem ŠPP. Školní poradenské pracoviště spolupracuje s Pedagogicko - psychologickými poradnami, Speciálně pedagogickými centry, Středisky výchovné péče, s Policií české republiky, s úřady Sociálně právní ochrany dětí, zdravotnickými a dalšími zařízeními.


Nakládání s informacemi a důvěrnými daty o žácích a rodičích, se řídí zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Školní poradenské pracoviště nabízí své služby žákům této školy, jejich rodičům (zákonným zástupcům) a pedagogům:


Konzultační hodiny pracovníků ŠPP:

Výchovná poradkyně Mgr. Hana Koppová

tel.: 376 326 244
e-mail: hkoppova@zssusice.cz
konzultační hodiny:

Výchovná poradkyně se stará zejména o děti z 1. stupně, které mají výukové obtíže a problémy s chováním. Zprostředkovává kontakt s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň, eviduje všechny materiály o dětech vyšetřených v této poradně. Pomáhá třídním učitelům ve spolupráci se školní psycholožkou s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky.

Školní metodik prevence Mgr. Dana Smolová

tel.: 376 326 236
e-mail: dsmolova@zssusice.cz
konzultační hodiny:

Metodik prevence má na starosti především primární prevenci sociálně patologických jevů, aktivně se podílí na její přípravě a realizaci.

Výchovný poradce Mgr. Ivana Vošalíková

tel.: 376 326 241
e-mail: ivosalikova@zssusice.cz
konzultační hodiny:

U tohoto poradce naleznou pomoc všichni rodiče žáků, které trápí jejich profesní budoucnost. Kolegyně zprostředkuje informace o typech škol a studijních oborech a pomůže rovněž žákům s vyplněním jejich přihlášek k dalšímu studiu.

Kontaktní adresy SŠ:
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz
www.msmtstredniskoly.cz

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates